Vật lý 11 giúp em với?

Bảng thuyết electron giải thích hiện tượng nhiễm điện do cọ sát một quả cầu vào len ( biết sau cọ xác quả cầu nhiễm điện âm )
4 câu trả lời 4