Tại sao nội nhũ bị nhuộm màu là hạt chết? Còn hạt sống là hạt không bị nhuộm màu?

4 câu trả lời 4