HoáTrộn 100ml đd KOH có pH=12 với 100ml đ HCL 0,012 M thì thu được đ có pH là?

Trộn 100ml đd KOH có pH=12 với 100ml đ HCL 0,012 M thì thu được đ có pH là?
4 câu trả lời 4