Cho 0,14 mol một amin đơn chức t/d với dd chứa 0,1mol HSO4.Sau đó cô cạn dd thu được 14,14g hỗn hợp 2 muối.tính %KL muối trong hỗn hợp muối?

5 câu trả lời 5