Tại sao mỹ ném hơn 20000 quả bom vào các nước hồi giáo vào năm 2016?

7 câu trả lời 7