Trog cấu trúc S+was/were. Cho tôi hỏi trường hợp nào dùng was, trường hợp nào dùng were?

Trong cấu trúc thì quá khứ đơn(simple past) với động từ tobe là S + was/were dạng khẳng định. Vậy cho tôi hỏi trường hợp nào dùng was, trường hợp nào dùng were?
6 câu trả lời 6