Viết phương trình đường thẳng y=ax+b đi qua C(5;3) và song song với y=-2x-8?

6 câu trả lời 6