đặt lời mới theo điệu lí dĩa bánh bò chủ đề trung thu Giúp mik với?

3 câu trả lời 3