K5kt 6/10/2013: LỜI HAY, Ý ĐẸP (39)?

6/10/2013:
LỜI HAY, Ý ĐẸP (39)

Xem Thêm:
http://levanm.blogspot.com/2014/10/06102...
3 câu trả lời 3