Tìm a để các hàm số sau là hàm số bậc nhất A) y=ax+3 B)y=(a+1)x-2 C)y=(2a:3) x-1 Giúp mình bài tập này với?

5 câu trả lời 5