Cần gấp lắm mọi người ơi!!! Đường thẳng đi qua A(1;2) vuông góc với đường thẳng y=-2x+3. Tìm phương trình đường thẳng.?

4 câu trả lời 4