Mình có thể tiếp tục hk k?

Mình đã hk đh hk1 , sang hk2 hk dc mấy ngày thì mk tự ý bỏ hk thì nay mk muốn xin hk lại có dc k ( lớp mk hk dc nửa hk1 của năm 2 rồi)
4 câu trả lời 4