Tại sao khi nói về sinh học phân tử lại đề cập đến adn nhiều nhất?

4 câu trả lời 4