Cacgs nhận biết các dung dịch bị mất nhãn a) NaNo3.AgNO3.KOH.Ca(OH)2 b) NaCl.NaNO3.HCl.H2SO4 c) BaCl2. KOH.Ca(OH)2?

4 câu trả lời 4