Cho ngũ giác lồi ABCDE có BC//AD,CD//BE,DE//AC VGÀ AE//BD. CMR AB//CE?

Cho ngũ giác lồi ABCDE có BC//AD,CD//BE,DE//AC VGÀ AE//BD. CMR AB//CE
3 câu trả lời 3