A làm 1 biệc trong 5 giờ. B làm hết trong 4 giờ. Nếu cả hai rủ thêm C thì làm hết trong 2 giờ. Hỏi C làm việc đó hết bao nhiêu thời gian?

5 câu trả lời 5