Cho hình bình hành ABCD, tâm O. Chứng minh rằng vectơ DC - vectơ DO = vectơ BO - vectơ BA?

7 câu trả lời 7