Cho tứ giác lồi ABCD, trên 2 cạnh đối AB và CD, mỗi cạnh chia thành 5 đoạn thẳng bằng nhau. Nối các điểm chia tương ứng thành 5 tứ giác.?

CM: Diện tích tứ giác giữa sẽ bằng 1/5 diện tích ABCD
4 câu trả lời 4