Viết chương trình có sử dụng câu lệnh ghép nhập 10 số nguyên, tính tổng, trung bình của 10 số đó (tin học 11)?

4 câu trả lời 4