Cho em hỏi cách vẽ một cây thông noel bằng ngôi sao trên lập trình c++?

Cập nhật: Viết chương trình vẽ hình cây thông Noel 3 tầng và thân, mỗi tầng có chiều cao bằng n (n nhập vào từ bàn phím)
4 câu trả lời 4