Các bạn giúp mình giải một số bài tập toán nha! Tìm khoảng đồng biến nghịch biến của a) y= (x-3)^3; b) y= x^3- 3x +1; c) y=x^3+ 3x+ 10?

3 câu trả lời 3