Sin^2017x+cos^2008x=1?

Cập nhật: giải giúp em với
3 câu trả lời 3