Sin^82x+cos^82x=1?

Cập nhật: giải giúp em với
3 câu trả lời 3