Mấy bạn giúp mình vs.. mình đang cần các câu ca dao về kinh nghiệm bón phân của người nông dân?

3 câu trả lời 3