Cho M thuộc P : y=x2 và A(3;0) , tìm M để AM ngắn nhất?

6 câu trả lời 6