Tìm m để các pt sau có nghiệm kép. Tính nghiệm kép đó: Mx^2-(m+3)x+m=0 (m-2)x^2+2(m-2)x+1?

5 câu trả lời 5