Thực tiễn vừa là điểm khởi đầu vừa là điểm kết thúc của quá trình nhận thức. Đúng hay sai vậy?

4 câu trả lời 4