Cho số nguyên dương N và dãy số A gồm N số nguyên A1,A2.....,An . Viết thuật toán để đếm các số chia hết cho 3 trong dãy số?

6 câu trả lời 6