Cho hinh binh hanh ABCD co tam O. Hay ac dinh diem F thoa man dang thuc sau 2vtFA+2vtFB=3vtFC-vtFD?

4 câu trả lời 4