Tế bào sẽ sống trong điều kiện nào nếu thiếu peroxixom? Giải thích?

4 câu trả lời 4