Viết thuật toán số Siêu Nguyên Tố Cho số nguyên dương N, kiểm tra N có phải là số Siêu Nguyên Tố không ?

Cho số nguyên dương N, kiểm tra N có phải là số Siêu Nguyên Tố không ?
Cập nhật: Viết thuật toán đừng viết chương trình pascal cám ơn
4 câu trả lời 4