TP có mg$1000 lãi hàng năm, lãi suất 5% năm trong 4 năm, một trái phiếu khác trên thị trường có ls 8% vậy thị giá trái phiếu là bao nhiêu ?

4 câu trả lời 4