Bt x-y=2. Tính giá trị của biểu thức A=x^3-y^3-6xy?

7 câu trả lời 7