Bt x-y=2. Tính giá trị của biểu thức A=x^3-y^3-6xy?

6 câu trả lời 6