"tiền là vật chất"?

Ai có thể giúp em nhận định về câu nói " tiền là vật chất" theo Mác lênin được ko ạ?
8 câu trả lời 8