"tiền là vật chất"?

Ai có thể giúp em nhận định về câu nói " tiền là vật chất" theo Mác lênin được ko ạ?
7 câu trả lời 7