Bài tập cơ bản vòng lặp C?

Ai chỉ giúp mình bài tập c ngày đi, học căn bản thôi

1) Nhập vào một số nguyên dương n. Hãy tính và in ra giá trị của vế trái, vế phải của mỗi công thức sau đây và cho biết kết quả tính của hai vế có bằng nhau không ?

a)1.2.3 + 2.3.4 +...+n(n+1)(n+2) = n(n+1)(n+2)(n+3)/4
b)1(1!) + 2(2!) + ... + n(n!)=(n+1)! -1
4 câu trả lời 4