Mình vào Openoffice nó bị lệch trang. Đánh xong trang 01 qua trang 02 thì nó nằm xéo trang 01. trang 03 nằm dưới trang 01.?

5 câu trả lời 5