Cho hình thang rsvt có VT song song với RS.Gọi Z,K tương ứng là trung điểm của TS và VS. Chững minh rằng: 2ZK= TV + RS?

5 câu trả lời 5