Cho dãy số A gồm N số nguyên khác nhau và một số . Xác định xem số k có tồn tại trong dãy số A không?

4 câu trả lời 4