Em mới học nên không biết gì mong các thanh giúp em?

Cập nhật: Em mới học nên không biết gì mong các thánh giúp em?
4 câu trả lời 4