5. Các lỗ cắm đằng sau máy tính được gọi chung là gì trong tiếng Anh?

5 câu trả lời 5