Làm ơn hoàn thành dùm mình mau mau nha. Mai kt rồi!!!!!!?

Bài 1 Một ô tô chuyển động từ A đến B quãng đường dài 22,5 km với vận tốc 12,5m/s. Sau đó đi tiếp quãng đường từ B đến C dài 50km trong 45min a) tính v trung bình ô tô từ A đến C ra km/h b) Tính lực kéo ô tô, biết ô tô có khối lượng 1800 kg đang chuyển động đều, lực ma sát bằng 1/2 trong lương ô tô. Baif2 Hai vật... hiển thị thêm Bài 1
Một ô tô chuyển động từ A đến B quãng đường dài 22,5 km với vận tốc 12,5m/s. Sau đó đi tiếp quãng đường từ B đến C dài 50km trong 45min
a) tính v trung bình ô tô từ A đến C ra km/h
b) Tính lực kéo ô tô, biết ô tô có khối lượng 1800 kg đang chuyển động đều, lực ma sát bằng 1/2 trong lương ô tô.
Baif2
Hai vật xuất phát từ A đén B cách nau 325km, chuyển động cùng chiều theo hướng từ A đến B. Vật thứ 1 chuyển động đều từ A với vận tốc v2=v1/2. Biết sau 130s thì 2 vật gặp nhau. Tính v mỗi vật
Bài 3
1 chiếc ca no khi đi xuôi dòng từ A đến B hết 2h. Nếu đi ngược dòng từ B về A hết 3h. Hỏi nếu thả trôi 1 đám lục bình từ A đến B thì mất bao lâu.
4 câu trả lời 4