Lấy 3 ví dụ về hiện tượng hoá học và 3 ví dụ về hiện tượng vật lí?

Về môn hoá
5 câu trả lời 5