Ví dụ về cái biết ít đến cái biết nhiều?

3 câu trả lời 3