Cho e hỏi trước đây có người giả danh đi di cư diện HO vậy giờ người bị giả có được đi nữa không? nếu con cái họ bảo lãnh.?

5 câu trả lời 5