Mọi người cho tôi hỏi mọi người sống trên cuộc đời này, hạnh phúc nhiều hay đau khổ nhiều, chứ chị tôi hạnh phúc nhiều hơn đau khổ đấy?

Cập nhật: Mọi người cho tôi hỏi mọi người sống trên cuộc đời này, hạnh phúc nhiều hay đau khổ nhiều, chứ chị tôi hạnh phúc nhiều hơn đau khổ đấy. Chị tôi là người hạnh phúc nhất thế giới, lúc nào chị ấy cũng cười, chị ấy hạnh phúc như đức Phật vậy, ai muốn hạnh phúc và vui vẻ, cười suốt ngày như chị ấy thì liên hệ:... hiển thị thêm Mọi người cho tôi hỏi mọi người sống trên cuộc đời này, hạnh phúc nhiều hay đau khổ nhiều, chứ chị tôi hạnh phúc nhiều hơn đau khổ đấy. Chị tôi là người hạnh phúc nhất thế giới, lúc nào chị ấy cũng cười, chị ấy hạnh phúc như đức Phật vậy, ai muốn hạnh phúc và vui vẻ, cười suốt ngày như chị ấy thì liên hệ: facebook.com/heosuavuive.bui nhé
Cập nhật 2: Chị tôi là người hạnh phúc nhất thế giới, lúc nào chị ấy cũng cười, chị ấy hạnh phúc như đức Phật vậy, ai muốn hạnh phúc và vui vẻ, cười suốt ngày như chị ấy thì liên hệ: facebook.com/heosuavuive.bui nhé
Cập nhật 3: Chị tôi là người hạnh phúc nhất thế giới, lúc nào chị ấy cũng cười, chị ấy hạnh phúc như đức Phật vậy, ai muốn hạnh phúc và vui vẻ, cười suốt ngày như chị ấy thì liên hệ: facebook.com/heosuavuive.bui nhé
Cập nhật 4: Chị tôi là người hạnh phúc nhất thế giới, lúc nào chị ấy cũng cười, chị ấy hạnh phúc như đức Phật vậy, ai muốn hạnh phúc và vui vẻ, cười suốt ngày như chị ấy thì liên hệ: facebook.com/heosuavuive.bui nhé
4 câu trả lời 4