Giúp e với Suy nghĩ câu " làm người hay thật không dễ! "?

4 câu trả lời 4