Vì sao quyền và nghĩa vụ không tách rời nhau? liên hệ bản thân?

Giúp mình với
4 câu trả lời 4