Vấn đề bảo mật tài khoản?

em xóa một tài khoản gmail trong bảo mật tài khoản yahoo , nhưng khi nhấn quên mật khẩu thì gmail đó bông dưng xuất hiện
Cập nhật: xóa gmail nhưng bông dưng hiện lại trong mục quên mật khẩu
7 câu trả lời 7