Em được lệnh nghĩa vụ quân sự. Không biết trình độ 7/12 vậy có được nhập ngủ không ạk?

4 câu trả lời 4