Kiểm tra môn Anh Văn thấp điển có ảnh hưởng gì đến cuối năm không ạ.?

Mọi người ơi, môn Anh Văn kiểm tra 15 phút em được 1.5 điểm và kiểm tra 1 tiết em được 3.5 điểm như vậy thì có ảnh hưởng gì đến cuối năm không ạ.
6 câu trả lời 6